is / en / dk

Styrkir

Sótt er um á Mínum síðum og þegar það á við er kvittun fyrir greiðslu látin fylgja með í viðhengi. Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%), nema þegar um útfararstyrk er að ræða. Sjá nánari upplýsingar hjá hverjum styrk fyrir neðan.

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk vegna krabbameinsleitar:
 

 • Reglubundin krabbameinsleit (kembileit), að hámarki 6.300 kr. á tólf mánaða tímabili.
 • Framhaldsskoðun, að hámarki 20.000 kr. á tólf mánaða tímabili.
 • Ristilsskoðun, að hámarki 30.000 kr. á tólf mánaða tímabili.
 • Skoðun á blöðruhálskirtli, að hámarki 30.000 kr. á tólf mánaða tímabili.
   

Kvittun fyrir greiðslu vegna forvarnar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk fyrir áhættumatsskoðun hjá Hjartavernd eða sambærilegum aðila, að fullu.

Kvittun fyrir greiðslu vegna forvarnar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

Sjóðfélagar geta sótt um að hámarki 3.500 kr. styrk, í allt að 10 skipti á hverju 12 mánaða tímabili, vegna meðferðar hjá viðurkenndum græðara:
 

 • Nuddara
 • Höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara
 • Nálastungumeðferð
 • Alexandertækni
 • Hnykkjara (kírópraktor)

Kvittun fyrir greiðslu vegna meðferðar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um að hámarki 10.000 kr. styrk, í allt að 10 skipti á hverju 12 mánaða tímabili, fyrir faghandleiðslu hjá:
 

 • Félagsráðgjafa
 • Fjölskylduráðgjafa
 • Listmeðferðarfræðingi
 • Sálfræðingi
   

Kvittun fyrir greiðslu vegna meðferðar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um að hámarki 4.000 kr. styrk,  í allt að 30 skipti á hverju 12 mánaða tímabili, fyrir hvern tíma hjá viðurkenndum:
 

 • Sjúkraþjálfara
 • Iðjuþjálfara
 • Talmeinafræðingi
   

Kvittun fyrir greiðslu vegna meðferðar má ekki vera eldri en 12 mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk vegna kostnaðar við meðferð á Heilsustofnun NLFÍ og húðmeðferðar á Lækningalind Bláa lónsins. Styrkurinn nemur 5.000 kr. á dag í allt að 28 daga á hverju tólf mánaða tímabili.

Kvittun fyrir greiðslu vegna meðferðar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk til að sækja námskeið til að hætta að reykja hjá viðurkenndum aðilum, s.s. Krabbameinsfélaginu og heilsuverndarstöðvum, að hámarki 25.000 kr. á hverju tólf mánaða tímabili.

Kvittun fyrir greiðslu vegna meðferðar má ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 • Sjóðfélagar geta sótt um fæðingarstyrk að upphæð 215.600 kr.miðað við fullt starf síðastliðna 6 mánuði fyrir fæðingu barns eða samkvæmt meðalstarfshlutfalli þann tíma, enda fari sjóðfélagi með forsjá barnsins og taki að lágmarki þriggja mánaða fæðingarorlof. Hægt er að nýta styrkinn upp að 18 mánaða aldri barns. 
 • Vegna fjölburafæðingar eru greiddar 215.600 kr. fyrir hvert barn umfram eitt.
 • Um ættleiðingar gilda sömu reglur og um venjulega fæðingu væri að ræða.
 • Sé um fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu eða andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu er greiddur hálfur fæðingarstyrkur.
   

Með umsókn um fæðingarstyrk þarf að fylgja fæðingarvottorð og staðfesting launagreiðanda um meðalstarfshlutfall síðustu 6 mánuði fyrir fæðingu barns. Sjá eyðublað fyrir launagreiðanda hér.

Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk vegna:

 • Glasafrjóvgunar eða tæknisæðingar: Sjóðurinn endurgreiðir hluta kostnaðar, að hámarki 200.000 kr. á hverju 12  mánaða tímabili. 
 • Ættleiðingar: Sjóðurinn greiðir hluta kostnaðar, að hámarki 300.000 kr. fyrir hvert barn.
   

Kvittanir mega ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagar geta sótt um styrk til kaupa á gleraugum og heyrnartækjum og vegna laseraðgerða:
 

 • Heyrnartæki: Styrkur getur numið allt að 45% af kaupverði tækjabúnaðar.
 • Gleraugu: Styrkur er veittur einu sinni á hverjum 24 mánuðum sem nemur 30% af heildarkostnaði. Ekki er veittur styrkur nema kostnaður vegna gleraugnakaupa fari yfir 30.000 kr.
 • Laseraðgerð á augum: Styrkur getur numið að hámarki 60.000 kr. fyrir hvort auga eða 120.000 kr. fyrir bæði augu. Sama gildir um augasteinsaðgerðir.
   

Kvittanir fyrir greiðslu mega ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðstjórn er heimilt að veita styrki vegna kostnaðarsamra aðgerða eða meðferða sem sjóðfélagi fer í samkvæmt læknisráði. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að sjóðfélagi hafi fengið afsláttarkort hjá Sjúkratryggingum Íslands og að útlagður kostnaður fari yfir 40.000 kr. umfram greiðslu frá Sjúkratryggingum. Yfirlit um endurgreiðslur frá Sjúkratryggingum skal fylgja umsókn. 

Kvittanir mega ekki vera eldri en tólf mánaða. Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkjum, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðfélagi sem hefur fullnýtt veikindarétt sinn, og er því tímabundið ekki á launaskrá, getur sótt um sjúkradagpeninga úr Sjúkrasjóði KÍ. Upphæð dagpeninga er 11.000 kr. á dag. Greiddir eru 30 dagar í mánuði (330.000 kr. miðað við 100% starf). Réttur til dagpeninga miðast við veikindarétt sjóðfélaga en þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.
 

Einnig er hægt að sækja um sjúkradagpeninga vegna tekjuskerðingar í eftirtöldum tilfellum:

 • Veikindi barna: Sjúkrasjóður KÍ greiðir sjúkradagpeninga til sjóðfélaga sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna langtímaveikinda barna, enda hafi veikindin staðið í a.m.k. þrjá mánuði. 
 • Veikindi maka: Sjúkrasjóður KÍ greiðir sjúkradagpeninga til sjóðfélaga sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna langtímaveikinda maka, enda hafi veikindin staðið í a.m.k. þrjá mánuði.
 • Atvinnulausir sjóðfélagar: Kjósi atvinnulaus kennari að greiða félagsgjald til KÍ af atvinnuleysisbótum, er sjóðstjórn heimilt að greiða þeim sjúkradagpeninga en þó aldrei lengur en í þrjá mánuði.
 • Í sérstökum tilvikum er sjóðstjórn heimilt að greiða sjúkradagpeninga eftir að ráðningartímabili lýkur, í allt að 6 mánuði.
   

Sjúkradagpeningar að viðbættum sjúkradagpeningum almannatrygginga, örorkulífeyris frá lífeyrissjóðum eða Tryggingastofnun ríkisins geta aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur launaskerðingu sjóðfélaga.

Með umsókn um sjúkradagpeninga þarf að fylgja læknisvottorð sem tilgreinir þann dag er slys eða veikindi bar að höndum og hvenær viðkomandi varð/verður aftur starfshæfur, svo og staðfesting launagreiðanda um síðasta greiðsludag laun, meðalstarfshlutfall síðustu 12 mánaða og veikindarétt umsækjanda (sjá eyðublöð vegna þessa hér). Við langvarandi veikindi þarf að jafnaði að skila nýju læknisvottorði á tveggja mánaða fresti.

 

Sjóðstjórn er heimilt að veita styrk vegna tannlæknakostnaðar sem nemi 70% af kostnaði umfram 300.000 kr. einu sinni á hverju tólf mánaða tímabili, þó að hámarki 210.000 kr. Styrkur er ekki greiddur vegna aðgerða sem einungis eru gerðar í fegrunarskyni.

Kvittanir mega ekki vera eldri en tólf mánaða.
Staðgreiðsla skatta er tekin af styrkupphæð, skv. skattþrepi 2 (39,74%).

 

Sjóðurinn greiðir útfararstyrk allt að 350.000 kr. vegna andláts sjóðfélaga eða barna hans 20 ára og yngri. Enn fremur greiðir sjóðurinn útfararstyrk allt að 250.000 kr. vegna andláts fyrrverandi sjóðfélaga allt að fimm árum eftir að hann hefur hætt störfum vegna aldurs eða örorku. Útfararstyrkur greiðist til lögerfingja.
 

 • Með umsókn útfararstyrks sjóðsfélaga skal fylgja útskrift úr dánarskrá viðkomandi sýslumannsembættis.  
 • Með umsókn útfararstyrks vegna barns skal fylgja dánarvottorð ásamt reikningum fyrir útlögðum kostnaði við útför.
   

Ekki er tekin staðgreiðsla af útfararstyrk, líkt og af öðrum styrkjum sjóðsins.

Umsóknareyðublað

ÍTAREFNI